ارسال 1.5 میلیون ماسک نانو برای نیاز کشاورزان برنج