اشتغال در شهرداری تهران بیش از حد مورد بود/ تزریق یک بار ۸۳۰۰ مردم به بدنه کشور است.