جبهه مقابل در میز گرد "13 نوامبر مطالبات عدالت "دانشجو": یک موجود بی رحمانه مردم آمریکا برای توضیح دلیل/ جنبش دانشجویی باید محلی برای تقویت نیروهای در تراز انقلاب است.