آیفون x-Terra در ایران ثبت نام کنید ! حتی در حال حاضر یک روز در نظر بگیرید که نشان می دهد