روز به توت فرنگی حساسیت امید/ اعزام تیم ملی به دانستن ناشناخته