وضعیت خشکسالی تغییر آب و هوا و خاک بر سلامت مردم ایران/ افزایش عفونی و دیگر بیماری های قلب ...