پایان نیازهای صنفی بازنشستگی/ چهار روز تجمع در مقابل برنامه و بودجه