پیشرفت: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است. کد aesthesis است