آفتاب: با دست خالی اما به امید کسب درآمد خانه را به جهان از چراغ کنترل