امضای تفاهم نامه معاونت زنان صندلی با وزارت بهداشت