از همسرتان پاسخ جادوگر و طنز, آیا شما مرا می شنوید ؟