من فکر می کنم که عشق در چند ثانیه اتفاق می افتد! آن است ؟