عصبانیت کیف در حضور رئیس کمیته انضباطی در تمرین گروه عکس: