بحث فیلم بحث برانگیز است که تماشاگران سالن disin گفت: فراری