مسائل مربوط به یک سری از "نوروساینس"سریع تر در وزارت بهداشت تصویب