این فاجعه مردم فلسطین است که بخشی از مجموعه جهان عرب