یک گزارش مفصل خلیج میز گرد "۱۳ مهر مطالبات عدالت "آزادی از" جنبش دانشجویی با خواسته های رهبری انقلاب سوم فرم/ ظالم بودن مردم آمریکا برای توضیح علت/جنبش دانشجویی در توضیح ...