6 قلمرو در ماه اکتبر است و انتظار می رود بارش دریافت نمی کنند