مونتاژ الگوهای طرح "ایران" مهارت های دانش آموزان/ لذت بردن از آموزش و پرورش ظرفیت سازمانی برای شرکت