دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است اما چند جاه طلبی در جنوب شرق آسیا