رئیس ثبت: او همراه صدور کارت ملی هوشمند است که راه اندازی خواهد شد