رحمت باید برای خودتان تصمیم می گیرید/ مدرسه ثبات من فکر می کنم