ملی و منطقه ای قدرت: ایران, استان مازندران, چیزی که نبود