پوتین بیشتر در به روز رسانی در برج "غیر قابل قبول" نمایش