بخشی از خرید مشتری مرحله 22 و 24 شرکت پرداخت می شود/ ساعت کار کارگران مرحله 13 هنوز ایستاده