نگاهی به زندگی و مرگ قهرمان در فیلم مستند "مه کودک"