مغلوب ساختن پیشی جستن "جروم پاول" به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد