نقش موزه ها در آموزش و پرورش مدیریت آب/ رونمایی از مجموعه موزه های چابهار