قرص کلومیپرامین چیست و چه استفاده شود و چه عوارض جانبی دارد ؟