توسعه اینترنت ثابت کرد هدف اصلی از ادغام پلیس FCP. شروع ادغام بعدی