جزئیات این درخواست بر یک شکست مغلوب ساختن پیشی جستن معنوی