عدم قطعیت 89 روستای, سایت شهر برای استفاده از آب آشامیدنی