شش استان کشور از ایران در ماه اکتبر است و انتظار می رود بارش دریافت نمی کنند