ممنوعیت کشتار و سلاخی کردن در کشتارگاه/گوشت در آلمان, نوسانات قیمت نیست