یک میلیون دلار تجهیزات و دکتری به بیمارستان صحرایی سپاه اهدا شد