صفحه توییتر از مغلوب ساختن پیشی جستن در حالی که بدون آن