قابلیت های نظامی و دفاعی عوامل قدرت در ایران/رفتارهای استکبار از ماهیت واقعی آنها را در ایران نشان می دهد نفت