سیاست مغلوب ساختن پیشی جستن در سال گذشته برای ادامه سیاست اوباما ممکن است