رئیس دفتر رئیس جمهور: برگزاری چهل و به بهترین شکل در امنیت کامل