قرص nitrofuranotin چه استفاده شود و چه عوارض جانبی دارد ؟