ساخت بازی مربوط به بیوتکنولوژی اولویت / امضای توافق نامه همکاری بین ایران و آلمان در زمینه انرژی