وضعیت خشکسالی و تغییرات آب و هوایی برای مردم ایران