بی محلی به دولت برنج و ایرانی/ ایران ۳۰ هزار تن برنج هندی خرد