خواسته های عجیب و غریب, صاحب نفت اعلامیه بر روی پیراهن عکس: