کاهش تعرفه اپراتورهای ایران, زائران در کربلای یک انجام شد