چگونه من می دانم که آنها پشتیبانی می کند اعتماد است یا نه ؟ - بخش دوم