توضیح خطای تصویر از حادثه تروریستی در تهران چگونه به بازار شایعات زد